Grondmonster

Verbeter de maisopbrengst 2015 met deze 5 tips!
Dutch

Maïsteelt 2015 begint nu! 5 tips voor een goede opbrengst

Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.

Beregenen. |beeld Smits B.V.
Dutch

Rendement beregening verschilt per perceel

Is het zinvol om in droge tijden te beregenen? Daar is niet een standaard antwoord op te geven. Dit moet met beleid gebeuren en kan per bedrijf en zelfs per perceel verschillend zijn. Gebruik in ieder geval de pF-curve van het bemestingsverslag om te bepalen hoeveel maximaal zinvol is.

Organische stof
Dutch

Betere waterhuishouding door organische stof

Investeren in organische stof is investeren in de lange termijn. Organische stof vervult tal van belangrijke functies in de bodem. Zo zorgt het voor een goede waterhuishouding: een belangrijk aandachtspunt nu we steeds vaker met zowel droogte als juist extreme neerslag te maken hebben!

Bekalken. |foto Bromach
Dutch

Graan eraf? Bekalk uw percelen

De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.

Kunstmest strooien.
Dutch

Zomertip: bemest kali bij op grasland

Kali is een steeds belangrijker aandachtspunt voor grasland. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de lagere drijfmestgiften (door de nieuwe derogatienorm van 230 kg N per ha) ontstaat er al snel een netto onttrekking op grasland.

Minder direct opneembaar fosfaat op grasland
Dutch

Beschikbaar fosfaat in bodem daalt

De hoeveelheid direct beschikbare fosfaat (P-PAE) op grasland neemt af. Dit meldt het NMI in haar rapport ‘Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland’.

Bekalken. |foto Sibelco
Dutch

Let bij calciumbemesting ook op borium

Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.

Calcium in zandgrond.
Dutch

Te weinig plantbeschikbare calcium in de bodem

Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt zeker ook voor de vollegrondteelt, akkerbouwpercelen en voor gras- en maïsland.

SStikstof in de bodem en ruw eiwit kuilen
Dutch

Extra stikstof voor voldoende ruw eiwit in de kuil

Let dit jaar extra op de gehaltes stikstof op grasland voor voldoende ruw eiwit in de kuilen. Dat adviseert BLGG AgroXpertus op basis van de cijfers van vorige seizoenen. Het lijkt erop dat de jaarverschillen van beschikbaar stikstof in de bodem overeenkomen met de jaarverschillen van ruw eiwit in de voorjaarskuilen.

Fosfaat zorgt voor stevige wortels.
Dutch

Gebruiksruimte fosfaat optimaal benutten

Komen uw percelen in aanmerking voor een hogere gebruiksnorm fosfaat? Het is zaak om daar nu naar te kijken, anders moet u rekenen met de laagste gebruiksnorm. De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.

First Char: 
G

Pages